#149: Dragonite - Dragon Flying Type

[PokeDex Entry]