#203: Girafarig - Normal Psychic Type


[PokeDex Entry]