#230: Kingdra - Water Dragon Type

[PokeDex Entry]