#238: Smoochum - Ice Psychic Type

[PokeDex Entry]