#249: Lugia - Psychic Flying Type

[PokeDex Entry]