#251: Celebi - Psychic Grass Type

[PokeDex Entry]