#308: Medicham - Fighting Psychic Type[PokeDex Entry]