#344: Claydol - Ground Psychic Type

[PokeDex Entry]