#397: Staravia - Normal Flying Type


[PokeDex Entry]