#430: Honchkrow - Dark Flying Type

[PokeDex Entry]