#443: Gible - Dragon Ground Type


[PokeDex Entry]