#45: Vileplume - Grass Poison Type


[PokeDex Entry]