#472: Gliscor - Ground Flying Type

[PokeDex Entry]