#528: Swoobat - Psychic Flying Type

[PokeDex Entry]