#545: Scolipede - Bug Poison Type

[PokeDex Entry]