#661: Fletchling - Normal Flying Type

[PokeDex Entry]