#666: Vivillon Archipelago - Bug Flying Type

[PokeDex Entry]