#697: Tyrantrum - Rock Dragon Type

[PokeDex Entry]