#701: Hawlucha - Fighting Flying Type

[PokeDex Entry]