#715: Noivern - Flying Dragon Type

[PokeDex Entry]