#723: Dartrix - Grass Flying Type

[PokeDex Entry]