#793: Nihilego - Rock Poison Type

[PokeDex Entry]