#804: Naganadel - Poison Dragon Type

[PokeDex Entry]