#848: Toxel - Electric Poison Type

[PokeDex Entry]