#890: Eternatus - Poison Dragon Type

[PokeDex Entry]