#803: Poipole - Poison Type

[PokeDex Entry]The Poison Pin Pokémon • GRASS

  0.5x - Not-Effective

  FIGHTING

  0.5x - Not-Effective

  POISON

  0.5x - Not-Effective

  GROUND

  2x - Super-Effective

  PSYCHIC

  2x - Super-Effective

  BUG

  0.5x - Not-Effective

  FAIRY

  0.5x - Not-Effective