#700: Sylveon - Fairy Type

[PokeDex Entry]The Intertwining Pokémon • FIGHTING

  0.5x - Not-Effective

  POISON

  2x - Super-Effective

  BUG

  0.5x - Not-Effective

  DRAGON

  0x - No-Effect

  DARK

  0.5x - Not-Effective

  STEEL

  2x - Super-Effective