#103: Alolan Exeggutor - Grass Dragon Type

[PokeDex Entry]