#88: Alolan Grimer - Poison Dark Type

[PokeDex Entry]