#105: Alolan Marowak - Fire Ghost Type

[PokeDex Entry]