#842: Appletun - Grass Dragon Type

[PokeDex Entry]