#343: Baltoy - Ground Psychic Type

[PokeDex Entry]