#823: Corviknight - Flying Steel Type

[PokeDex Entry]