#85: Dodrio - Normal Flying Type


[PokeDex Entry]