#691: Dragalge - Poison Dragon Type

[PokeDex Entry]