#886: Drakloak - Dragon Ghost Type

[PokeDex Entry]