#426: Drifblim - Ghost Flying Type

[PokeDex Entry]