#884: Duraludon - Steel Dragon Type

[PokeDex Entry]