#841: Flapple - Grass Dragon Type

[PokeDex Entry]