#330: Flygon - Ground Dragon Type

[PokeDex Entry]