#676: Furfrou Diamond - Normal Type

[PokeDex Entry]