#444: Gabite - Dragon Ground Type


[PokeDex Entry]