#52: Galarian Meowth - Fighting Type

[PokeDex Entry]