#823: Gigantamax Corviknight - Flying Steel Type

[PokeDex Entry]