#841: Gigantamax Flapple - Grass Dragon Type

[PokeDex Entry]