#487: Giratina Origin - Ghost Dragon Type

[PokeDex Entry]