#207: Gligar - Ground Flying Type


[PokeDex Entry]