#42: Golbat - Poison Flying Type


[PokeDex Entry]