#383: Groudon Primal - Ground Fire Type

[PokeDex Entry]