#783: Hakamo-o - Dragon Fighting Type

[PokeDex Entry]